Prezentare

DJCPN MARAMURES
SCOPUL, OBIECTIVELE GENERALE ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE
(extras din Ordinul Ministrului Culturii si Cultelor 2383 / 2008)

Art. 5. - Direcţia are ca scop principal realizarea prerogativelor specifice domeniului culturii şi cultelor, implementarea strategiei şi politicilor elaborate de minister, la nivelul judeţului de competenţă.

Art. 6. - (1) în activitatea sa, Direcţia urmăreşte îndeplinirea următoarelor obiective generale:
a) creşterea gradului de acces şi de participare la cultură;
b) promovarea diversităţii şi prezervarea identităţilor culturale;
c) promovarea multiculturalismului şi protejarea culturii minorităţilor;
d) punerea în valoare a patrimoniului cultural material şi imaterial;
e) promovarea şi dezvoltarea creaţiei contemporane şi/susţinerea creatorilor;
f) susţinerea circulaţiei operelor şi a creaţiilor, promovarea dialogului intercultural şi a creaţiei culturale în circuitul mondial de valori;
g) sprijinirea mobilităţii creatorilor şi artiştilor, precum şi a specialiştilor din domeniul culturii;
h) stimularea vieţii culturale în cadrul comunităţilor locale şi apropierea acestora de valorile culturii;
i) susţinerea participării comunităţilor la dezvoltarea societăţii cunoaşterii, prin asumarea de către instituţiile publice de cultură a funcţiilor de centre de acces universal la informaţie;
j) stimularea dezvoltării sectorului industriilor culturale;
k) promovarea de programe şi proiecte în domeniul educaţiei adulţilor;
l) sprijinirea cultelor religioase recunoscute de lege;
m) asigurarea inventarierii şi verificarea actualizării permanente a evidenţei
patrimoniului imobil;
n) promovarea valorilor patrimoniului cultural material (mobil şi imobil) şi imaterial;
o) verificarea asigurării condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare privitoare la starea de conservare, a condiţiilor de securitate şi respectarea reglementărilor privind clasarea şi circulaţia patrimoniului mobil;
p) asigură informarea cetăţenilor în legătură cu legislaţia aplicabilă domeniului său de competenţă.
(2) Pentru realizarea obiectivelor prevăzute la alineatul precedent, Direcţia întreprinde demersuri pe lângă autorităţile administraţiei publice locale, persoane fizice şi persoane juridice de drept public sau privat.
 

Art. 7. - Obiectul de activitate al Direcţiei îl constituie protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional, precum şi verificarea respectării legislaţiei specifice domeniului sau de activitate în scopul realizării atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii.
Principalele atribuţii ale Direcţiei sunt următoarele:
1. îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional;
2. colaborează cu autorităţile administraţiei publice şi cu instituţiile specializate pentru protejarea şi punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul cultural naţional şi aplică în acest sens prevederile legale în domeniu;
3. participă la cererea autorităţilor abilitate şi împreună cu acestea, la acţiuni de control al respectării legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile conexe;
4. avizează, potrivit legii, înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea instituţiilor publice de cultură şi a aşezămintelor culturale care funcţionează sub autoritatea administraţiei publice locale;
5. finanţează, în condiţiile legii, programe, proiecte şi acţiuni culturale, în situaţii de urgenţă;
6. sprijină, în condiţiile legii, activitatea organizaţiilor neguvernamenîale şi a altor persoane juridice de drept privat cu activitate în domeniile culturii şi cultelor;
7. iniţiază şi sprijină, în condiţiile legii, acţiuni de revitalizare a tradiţiilor obiceiurilor locale, a ocupaţiilor specifice tradiţionale, de formare a specialiştilor şi meseriaşilor în domeniul artizanatului şi meşteşugurilor tradiţionale;
8. editează sau sprijină, în condiţiile legii, publicaţii de specialitate şi de informare în domeniul culturii şi artei;
9. solicită şi primeşte, în condiţiile Segii, în nume propriu sau în numele şi pentru Ministerul Culturii şi Cultelor, de la autorităţi ale administraţiei publice, de la instituţii publice şi de îa persoane juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural, al artelor şi informării publice, date şi informaţii necesare pentru exercitarea atribuţiilor ce le revin;
10. exercită, în colaborare cu organele abilitate ale administraţiei finanţelor publice locale, controlul asupra respectării îndeplinirii obligaţiilor de plată a contribuţiilor la Fondul Cultural Naţional, în condiţiile şi la termenele stabilite conform reglementărilor legale în vigoare ;
11. îndeplineşte, la nivelul judeţului de competenţă, atribuţiile Ministerului Culturii şi Cultelor în domeniul cultelor;
12. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de ministrul culturii şi cultelor, potrivit competentelor legale ce le revin.

Art. 8. - (1) în exercitarea atribuţiilor sale, Direcţia este autorizată să controleze respectarea reglementărilor specifice domeniului său de activitate de către toate persoanele fizice şi juridice din judeţul de competenţă, să semnaleze organelor şi autorităţilor competente situaţiile de încălcare a dispoziţiilor legale în domeniu, să constate contravenţiile şi să aplice amenzi potrivit competentelor stabilite prin actele normative speciale, precum şi de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr, 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Prin ordin al ministrului culturii şi cultelor la propunerea directorului executiv al Direcţiei se desemnează agenţii constatatori împuterniciţi să controleze respectarea reglementărilor speciale în domeniul său de competenţă, să constate contravenţii şi să aplice amenzi. Noutăţi - pe scurt
Instructiune nr. 2 / 08.04.2016 privind regimul descoperirilor arheologice intamplatoare
» Lista completă a noutătilor
Ultima actualizare: 16.08.2016
» Lista completă